Ужанський НПП запрошує на міжнароднy науково-практичну конференцію

Ужанський нацпарк на високому рівні забезпечив проведення Днів Добросусідства України та Польщі (фото)
16.08.2019
Перелік лісорубних квитків на заготівлю деревини за 2019 рік
23.08.2019
Показати всі

Ужанський НПП запрошує на міжнароднy науково-практичну конференцію

МІНІСТЕРСТВО ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ  УКРАЇНИ

MINISTRY OF ECOLOGY AND NATURAL RESOURCES OF UKRAINE

УЖАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПРИРОДНИЙ ПАРК 

UZHANSKY NATIONAL NATURE PARK

Міжнародна науково-практична конференція

International scientific and practical conference

                                            Рідна природа входить в поняття Батьківщини:

                                  її збереження – наш священний обов′язок

Native nature is a part of the Motherland notion:

                                   its preservation is our sacred duty

РОЛЬ ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНИХ ТЕРИТОРІЙ У ЗБЕРЕЖЕННІ ПРИРОДНИХ І ЕТНОКУЛЬТУРНИХ ЦІННОСТЕЙ ТА У ВПРОВАДЖЕННІ ЦІЛЕЙ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

THE ROLE OF NATURE-RESERVE TERRITORIES IN THE CONSERVATION OF NATURAL AND ETHNOCULTURAL VALUES AND IN IMPLEMENTATION OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT 

3-4 жовтня 2019 року 

October 3-4, 2019

Присвячена 20-ти  річчю Ужанського НПП

Dedicated to the 20th anniversary of Uzhansky NNP

Інформаційний лист 

Information sheet

(І- повідомлення) 

 (I- message)

смт. Великий Березний 

Veliky Berezny

Шановні колеги !

Запрошуємо Вас прийняти участь у роботі міжнародної науково-практичної конференції РОЛЬ ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНИХ ТЕРИТОРІЙ У ЗБЕРЕЖЕННІ ПРИРОДНИХ І ЕТНОКУЛЬТУРНИХ ЦІННОСТЕЙ ТА У ВПРОВАДЖЕННІ ЦІЛЕЙ СТАЛОГО РОЗВИТКУ, яка присвячена 20-ти річчю створення Ужанського НПП.

Конференція відбудеться 3 жовтня в м. Ужгород, великий зал Закарпатської ОДА. 4 жовтня 2019 року на території Ужанського НПП.

Dear colleagues !

We invite you to take part in the work of the international scientific and practical conference THE ROLE OF NATURE-RESERVE TERRITORIES IN THE CONSERVATION OF NATURAL AND ETHNOCULTURAL VALUES AND IN IMPLEMENTATION OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT.  The conference Dedicated to the 20th anniversary of Uzhansky NNP.

The conference will be held on October 3 in Uzhgorod, a large hall of the Transcarpathian Regional State Administration. October 4, 2019 in the territory of Uzhansky NNP.

Передбачені наступні секції роботи конференції :

  1. Значення природоохоронних об’єктів для формування регіональної екологічної мережі.
  2. Збереження біологічного і ландшафтного різноманіття заповідних територій у гірських регіонах.
  3. Праліси – унікальна природна спадщина під захистом ЮНЕСКО.
  4. Роль екологічної освіти у збереженні природного середовища.
  5. Рекреаційне використання природно-заповідних територій.
  6. Розвиток природно-заповідних територій та впровадження цілей сталого розвитку.
  7. Роль природно-заповідних територій у збереженні етнокультурних цінностей.

The sections of the conference:

1. The importance of nature conservation objects for the formation of a regional ecological network.

2. Conservation of biological and landscape diversity of protected areas in mountainous regions.

3. Primeval forests – a unique natural heritage protected by UNESCO.

4. The role of environmental education in the conservation of the environment.

5. Recreational use of nature-reserves territories.

6. Development of nature-reserves territories and implementation of sustainable development.

7. The role of nature-reserves territories in the preservation of ethno-cultural values.

Оргкомітет: 

Organizing Committee:

Голова: 

Биркович В.І.- директор Ужанського НПП, к.н.держ.уп.

Співголови: 

Стойко С.М. – почесний співголова науково-технічної ради Ужанського НПП, доктор біологічних наук, професор, доктор гоноріс кауза.

 Міністерство екології та природних ресурсів України.

Члени оргкомітету:

Фельбаба-Клушина Л.М. – завідуюча кафедри ботаніки біологічного факультету ДВНЗ «УжНУ», професор, д.б.н., член НТР Ужанського НПП.

Куртяк Ф.Ф. – завідуючий кафедри зоології біологічного факультету ДВНЗ «УжНУ», доцент, к.б.н., член НТР Ужанського НПП.

Мірутенко В.В. –  доцент  біологічного факультету ДВНЗ «УжНУ», к.б.н., член НТР Ужанського НПП.

Мигаль А.В. – доцент кафедри лісівництва, заступник декана  географічного факультету ДВНЗ «УжНУ», к.б.н.

Федака П.П. – к.і.н., член НТР Ужанського НПП.

Гаврилко П.П. – директор Ужгородського  торговельно- економічного інституту КНТУ, професор, к. е. н., член НТР Ужанського НПП.

Заяць М.В. – заступник директора  Ужанського НПП, член НТР Ужанського НПП.

Дербаль Ю.М.- начальник відділу науково дослідної та еколого-освітньої діяльності Ужанського НПП, к.с/г.н, секретар НТР Ужанського НПП.

Приймич О.В. – начальник відділу державної охорони природно-заповідного фонду Ужанського НПП, член НТР Ужанського НПП.

Секретар:

Коваль  Н.П. – науковий співробітник Ужанського НПП.

Мови конференції:

Українська, англійська, польська, словацька.

Conference languages:

Ukrainian, English, Polish, Slovak.

Вимоги до оформлення матеріалів конференції

Матеріали доповідей необхідно надіслати до 15 вересня 2019 року електронною поштою, окремим файлом в форматі doc. Назва файлу Прізвище першого автора англійськими літерами (до 10 символів). Якщо за авторством однієї особи матеріалів декілька, після прізвища автора вказується номер матеріалів.

До друку приймаються  матеріали обсягом до 5 сторінок  формату А – 4, орієнтація – книжна. Текстовий редактор Word for Windows. Гарнітура Times New Roman; інтервал 1,0; поля: з ліва 2,5 см, справа 1,0 см, зверху і знизу – 2см.

Requirements for the design of conference materials

Reports should be submitted by September 15, 2019, to the e-mail, in the doc. file format. File name, Surname of the first author in English letters (up to 10 symbol). If one person has authored several materials, after the author’s surname is given number of materials.

Accepted for printing: materials up to 5 pages, A – 4, book orientation. Word for Windows text editor. Times New Roman; interval 1.0; margins: left 2.5 cm, right 1.0 cm, top and bottom – 2 cm.

Приклад оформлення:

УДК 

Назва статті (українська, англійська) – прописними літерами, кегль 12, напівжирним, вирівнювання по центру.

Прізвище, ім’я по батькові автора (ів) – кегль 12, вирівнювання по центру напівжирний шрифт.

Назва установи, місто, e-mail – кегль 12, курсивом, вирівнювання по центру.

Анотація – 2-3 рядки українською мовою.

До основного тексту відступ  1 пробіл.

Основний текст матеріалів – кегль 12; абзац: перша сторінка – відступ 1,25 см;  міжрядковий інтервал – 1,0; вирівнювання – по ширині. Рисунки – у форматі jpg. вставлені в текст. 

Example:

Title of the article (Ukrainian, English) – in capital letters, size 12, clarendon, center alignment.

Surname, name of author (s) – size 12, center alignment, clarendon.

Name of institution, city, e-mail – size 12, italics, center alignment.

Abstract – 2-3 lines in Ukrainian.

The main text is indented with 1 space.

The main text of the materials is the size 12; paragraph: first page – 1.25 cm space; line spacing – 1.0; alignment – in width. The drawings are in jpg format, pasted into text.

Прийом заявок. Заявку на участь у конференції та матеріали прохання надсилати електронною поштою до 15 вересня 2019 року.

Організаційний внесок – 300грн.

Acceptance of applications. The application for the conference and the materials should be sent by e-mail by September 15, 2019.

Organizational contribution – 300UAH.

Контактна інформація:

Ужанський національний природний парк

вул. Незалежності, 7 смт. Великий Березний, Закарпатська область

+380313523837

89000

Матеріали тез необхідно надіслати на e-mail: uzhanskij@gmail.com ,  Derbal07041955@gmail.com

Оргвнесок необхідно надіслати на картковий рахунок: 

5168755113474593

тел: +380509751396, +380683204486

 – Дербаль Юрій Михайлович

+380984604135 

Коваль Неля Пилипівна

Contact Information:

Uzhansky National Nature Park, Street  Nezalezhnosti,7, Veliky Berezny, Transcarpation region, 89000.

The application should be e-mailed to: Derbal07041955@gmail.com

Organizational contribution must be sent to the card account: 5168755113474593

tel: +380509751396, +380683204486

Derbal Yuri 

+380984604135

Koval Nelya 

Заявка  на участь у конференції

ПІБ
Установа
Адреса установи
Телефон/факс
Електронна пошта
Посада
Науковий ступінь
Назва доповіді
Потреба у друкуванні збірника (так/ні)
Дата

Application

Surname, name
Institution
Address of Institution
Phone / Fax
Email
Position
Degree
Title of the report
Need to print a collection (yes / no)
Date