Ужанський національний природний парк є науково-дослідною установою загальнодержавного значення, входить до складу природно-заповідного фонду України і підпорядковується Міністерству екології та природних ресурсів України. Науково-дослідні роботи проводяться згідно робочих планів наукового відділу, які погоджені з науковими кураторами парку – Інститутом екології Карпат НАНУ України та біологічним факультетом Ужгородського національного університету.

В штаті наукового відділу 3 співробітника: в.о. начальника відділу, науковий співробітник, молодший науковий співробітник.

Наукові дослідження на перших порах роботи відділу (2002 – 2004 рр.) проводилися в напрямку інвентаризації видового складу флори і фауни, виявлення і картування цінних фіто- і зооценозів, червонокнижних і рідкісних видів флори і фауни.

З 2004 року робота направлена на ботанічні дослідження на популяційному рівні – вивчення вікової структури популяцій рідкісних видів, опис біоморфи, фітоценотичний опис фітоценозів з участю рідкісних видів. Проводиться дослідження рослинності, визначення формацій та асоціацій, в тому числі рідкісних, що занесені до Зеленої книги України. Проводиться картування рідкісних видів рослин та рідкісних рослинних угруповань. Проведено дослідження антропогенної трансформації флори парку. З метою дослідження сукцесійних змін рослинності на приполонинних луках в зв’язку з припиненням сінокосіння та випасання худоби закладено чотири постійні пробні площі.

В результаті проведених ботанічних досліджень загальний список флори поповнився 310 видами рослин і зараз складає 878 видів. Виявлено 5 червонокнижних і рідкісних видів, які раніше не були відомі на території парку, виявлено новий для Українських Карпат вид – скрученик спіральний. При картуванні рідкісних видів рослин Ужанського НПП виявлено 96 нових локалітетів 29 видів рослин.

Розроблено і представлено на розгляд науково-технічної ради наступні природоохоронні рекомендації:

  1. екологічні засади охорони популяції бурого ведмедя;
  2. наукові рекомендації по охороні лучних угруповань на території Ужанського НПП;
  3. по будівництву форелеінкубатора для вирощування струмкової форелі з метою зариблення гірських потоків;
  4. рекомендації по охороні популяції пізньоцвіту осіннього на території ботанічного резервату „Ірташі”;
  5. орієнтовна структура плану дій щодо поліпшення збереження бузку угорського;
  6. доцільність досліджень дуба скельного з метою введення його в лісові насадження.

 

Фауністичні дослідження направлені на вивчення якісного і кількісного складу фауни, виявлення місць поширення червонокнижних видів. Проводиться моніторинг фауністичних комплексів та ареалу поширення великих хижаків на території парку. Зокрема, ведуться спостереження за станом популяції оленя карпатського, козулі європейської. Спільно з науковим співробітником Інститут зоології ім. І.І.Шмальгаузена Шквиря М. проводяться дослідження за екологічними особливостями ведмедя бурого. Великий інтерес для наукових досліджень представляє вивчення поширення і біології рисі та кота лісового. На протязі останніх років при допомозі к.б.н., старшого наукового співробітника Інституту екології Карпат НАН України (м. Львів) проводиться моніторинг якісного і кількісного складу рукокрилих у штольні „Загорб”. Виявлено основні місця знаходження тритонів – карпатського та альпійського, запропоновано заходи по їх охороні і збереженню.

 

Кафедрою зоології УжНУ проводилися роботи по вивченню поширення і картування місць гніздування чорного лелеки та якісного складу хижих птахів на території парку.

Відділом розроблені „Рекомендації на будівництво форелеінкубатора в Н.Стужицькому ПНДВ” з метою інкубації ікри струмкової форелі з подальшим зарибленням гірських потоків на території району.

На десяти стаціонарних фенологічних пунктах працівниками державної лісової охорони ведуться регулярні спостереження за фазами розвитку окремих трав’янистих рослин, дерев та кущів.

На території парку в пралісових екосистемах знаходяться постійні пробні площі, закладені чеським геоботаніком проф. А.Златніком в 1934 – 36 роках з метою дендрометричних та геоботанічних досліджень. На цих площах продовжуються спільні дослідження науковців парку та Лісового і сільськогосподарського університету ім. Менделя (м. Брно, Чехія).

На базі існуючих наукових матеріалів та за рахунок власних досліджень території парку, при консультаційному сприянні співробітників відділу за останні роки виконано ряд дипломних і курсових робіт студентами Ужгородського національного університету.

Результати щорічних наукових досліджень відображаються у „Літописі природи”. За період існування парку видано десять томів, які відповідають вимогам „Програми Літопису природи для заповідників та національних природних парків”. В „Літописах природи” подано загальні відомості про парк, фізико-географічну характеристику, особливості абіотичного середовища, видовий склад флори і фауни, аналіз результатів та перспективи наукових досліджень. Звіти вміщують значну кількість таблиць, графіків та діаграм, які характеризують особливості проходження окремих процесів, змін в природних екосистемах, вплив на них факторів навколишнього середовища.

За результатами наукових досліджень вийшло з друку в наукових журналах та матеріалах різних конференцій понад 40 статей.

 

В Ужанському національному природному парку працює науково-технічна рада, в склад якої входять провідні наукові спеціалісти Інституту екології Карпат НАН України, Ужгородського національного університету. На засіданнях Ради розглядались актуальні питання діяльності парку: програми та тематика наукових дослідень, напрямки екоосвітньої роботи, заходи розвитку рекреаційно-туристичної інфраструктури; розгляд та погодження проектів лімітів санітарно-оздоровчих заходів, використання природних ресурсів в межах ПЗФ; звіти про виконання планів роботи відділів та підрозділів парку; обговорювались та погоджувались матеріали „Проекту організації території парку…” та інші.

Крім науково-дослідної роботи, проводиться значна еколого-освітня робота серед місцевого населення та школярів. Налагоджена співпраця з екогуртками в школах, з учнями проводяться різні природоохоронні акції, читаються лекції з метою підвищення екологічної культури школярів, учні виконують конкретні завдання по спостереженню за окремими видами рослин і тварин. Співробітники наукового відділу приймають участь у роботі конкурсних комісій щорічних оглядів учнівських екологічних гуртків. В районну пресу регулярно подаються матеріали про життя і діяльність парку та основні екологічні проблеми району.

Враховуючи, що Ужанський НПП є складовою частиною Міжнародного біосферного заповідника „Східні Карпати”, налагоджено міжнародне співробітництво з наукових питань. Проводяться спільні експедиції, участь у конференціях, обмін науковим матеріалом. Розроблена програма наукових досліджень на транскордонних територіях Польщі, Словаччини та України. Науковий відділ приймає участь у виконанні міжнародного Проекту „Збереження та стале використання природних ресурсів Українських Карпат” в рамках Карпато-Дунайської програми Міжнародного фонду охорони диких тварин.

 

План

заходів з наукової та науково-технічної діяльності

Ужанського НПП на 2018 рік

 

План

заходів з наукової та науково-технічної діяльності

Ужанського НПП на 2016 рік

 

Захід Виконавець / структурний підрозділ Місцезнаходження та строк  виконання
1. Ведення та видання Літопису природи
1.1. Видання Літопису природи, т. 15 Кваковська І.М., Горбей О.Я., Коваль Н.П., Горбей С.П.,

Приймич А.В., Козак А.Ю., Копча В.В./ науковий відділ, відділ РЕО, відділ ДО ПЗФ

Березень – квітень
1.2. Ведення програми Літопису природи
1.2.1.

 

1.2.1.1.

 

1.2.1.2.

Загальні відомості про національний природний парк

Дані територіальної структури території парку

Функціональне зонування – опис зон, картографічний матеріал

Кваковська І.М./

науковий

Грудень
1.2.2. 1.2.2.1. Наукові полігони

Проведення дендрологічних та фітоценологчних досліджень на ППП в Костринському ПНДВ, проведення досліджень на наукових полігонах та трансектах

Кваковська І.М., Горбей О.Я., Коваль Н.П., Горбей С.П., відділ ДО ПЗФ,

державна служба охорони

Квітень – вересень
1.2.3.

1.2.3.1.

Абіотичне середовище

Аналіз, опрацювання та систематизація отриманих метеоданих (t°-ра повітря, відносна вологість, опади)

Горбей С.П. Протягом року
1.2.4. 1.2.4.1. 1.2.4.2.

 

 

 

1.2.4.3.

 

 

 

1.2.4.4.

Рослинний світ

Інвентаризація флори

Інвентаризація та картування, моніторинг популяцій рідкісних видів рослин, що занесені до ІІІ видання Червоної книги України

Вивчення складу та будови ценозів, моніторинг водно-болотного угіддя міжнародного значення «Верхів’я річки Уж»

Вивчення рекреаційних змін рослинного покриву

Кваковська І.М., відділ ДО ПЗФ, державна служба охорони

 

 

Березень – вересень

Квітень – серпень

 

 

 

Березень-жовтень

 

 

 

Червень – вересень
1.2.5. 1.2.5.1. 1.2.5.2.

 

1.2.5.3.

Тваринний світ

Інвентаризація фауни

Моніторинг чисельності фонових видів тварин

Екологічний моніторинг фонових і рідкісних видів та фауністичний моніторинг

Коваль Н.П., відділ ДО ПЗФ, державна служба охорони

 

 

Квітень – жовтень

Січень – грудень

 

Січень-грудень
1.2.6.

 

 

 

1.2.6.1.

Збереження видів рослин і тварин, природних середовищ, що занесені в чинні для України міжнародні переліки

Встановлення чисельності видів рослин і тварин, що занесені в чинні для України міжнародні переліки, визначення їх типу перебування, тенденцій динаміки, значущості та актуальності збереження

оцінки збереження видів

Кваковська І.М.

Коваль Н.П.

Протягом року
1.2.7. Календар природи

Ведення календаря природи, щоденників спостережень, феноанкет

Горбей С.П., державна служба охорони -//-
1.2.8. Антропогенний вплив

Визначення основних форм антропогенного впливу та його ступеня

Копча В.В. Серпень – листопад
1.2.9. Аналіз результатів та перспективи наукових досліджень

Підведення підсумків науково-дослідної роботи, розробка природоохоронних рекомендацій

Кваковська І.М., Коваль Н.П.,Горбей О.Я.., Горбей С.П. Листопад-грудень
1.2.10. Участь у виконанні міжнародних конвенцій

Вивчення видового складу видів біоти чинних для України міжнародних конвенцій

Кваковська І.М., Коваль Н.П. Січень – грудень
1.2.11. Особливості поточного року

Узагальнення відомостей про напрями науково-дослідницької діяльності НПП, особливості поточного року

Кваковська І.М., Коваль Н.П., Горбей О.Я., Горбей С.П. Грудень
2. Поповнення та утримання наукових фондів
2.1. Поповнення фітоценотеки, фототеки Кваковська І.М., Горбей О.Я., Коваль Н.П. Січень – грудень
3. Організація та виконання науково-дослідних робіт
3.1. Розроблення програми досліджень «Флористичні, фауністичні та геоморфологічні зміни ділянки бобрового поселення в гірських умовах Ужанського парку» Кваковська І.М., Горбей О.Я., Коваль Н.П. Лютий – березень
3.2. Вивчення ферментативної активності грунту пралісових екосистем Ужанського НПП Доц. кафедри ентомології УжНУ, к.б.н. Симочко Л., Кваковська І.М. Липень
3.3. Аналіз змін лучних екосистем Ужанського НПП (заростання чагарниками та деревами) методом дешифрування матеріалів дистанційного зондування землі LadSat Горбей О.Я., к.г.н. Ямелинець Т. Березень – червень
3.4. Формування актуальної, деталізованої геоінформаційної бази даних рослинного покриву Ужанського НПП Горбей О.Я. Березень – червень
3.5. Дослідження оселищ рідкісних видів флори та фауни, закладання моніторингових площ в рамках IIІ етапу впровадження проекту “Збереження Карпатських пралісів” (за фінансової підтримки Франкфуртського зоологічного товариства, Українського товариства охорони птахів) Кваковська І.М., Коваль Н.П., Горбей О.Я., Горбей С.П. Травень – вересень
3.6. Проведення обстежень пралісових ділянок Ужанського НПП Робоча група згідно рішення НТР від 17.12.2015 р. Квітень – червень
3.7. Значення транскордонних територій біосферного резервату «Східні Карпати»для збереження угрупувань великих хижих ссавців Коваль Н.П., Інститут екології НАНУ Січень – грудень
3.8. Дослідження безхребетних гідробіонтів (ракоподібних, бабок, волохокрильців та ін. груп) і амфібій та біоіндикація водних екосистем Ужанського парку Коваль Н.П., Інститут екології НАНУ
4. Підготовка та видання наукових збірників та праць
4.1. Участь у наукових конференціях:

міжнародна наукова конференція „Рідкісні рослини і гриби України та прилеглих територій: реалізація природоохоронних стратегій”, м. Київ;

XIV з‘їзд Українського ботанічного товариства, м. Київ;

інші конференції.

 

Кваковська І.М.

 

 

 

 

 

Кваковська І.М.

Кваковська І.М., Коваль Н.П., Горбей О.Я., Горбей С.П.

 

16-20 травня 2016 р.

 

 

 

 

 

вересень 2016 р.

протягом року

 

4.2. Підготовка та видання монографії „Флора Ужанського НПП, її аналіз та охорони” Кваковська І.М. вересень
4.3. Видання наукових публікацій Кваковська І.М., Коваль Н.П., Горбей О.Я., Горбей С.П. протягом року

 

 

 

 

ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ПЛАН РОБОТИ
НАУКОВОГО СПІВРОБІТНИКА УЖАНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДНОГО ПАРКУ НА 2016 рік

п/п Захід Терміни проведення Форми представлення
1. Систематизація зібраних  наукових матеріалів, карток спостережень інспекторів ПНДВ для створення  електронної бази даних  фауни Ужанського НПП постійно електронна база даних, картки спостережень

фото

2. Проведення робіт по підготовці і виданню розділів 5 і 6 «Літопису природи», Том ХV cічень-

квітень

«Літопис природи», Том ХV
3. Проведення щорічного зимового обліку птахів кінець січня анкети
4. Проведення зимового обліку фауни лютий таксаційні відомості
5. Розроблення науково-дослідної програми « Значення транскордонних територій біосферного резервату «Східні Карпати» для збереження угрупувань великих хижих ссавців» січень програма досліджень
6. Проведення робіт по виконанню програми« Значення транскордонних територій біосферного резервату «Східні Карпати»для збереження угрупувань великих хижих ссавців» 2015-2019

роки

фото;

проміжні звіти;

публікації

7. Розроблення наукової програми   «Дослідження безхребетних гідробіонтів (ракоподібних, бабок, волохокрильців та ін. груп) і амфібій та біоіндикація водних екосистем Ужанського національного природного парку» (спільно з іншими фахівцями) лютий-березень програма досліджень
8. Виконання наукової програми   «Дослідження безхребетних гідробіонтів (ракоподібних, бабок, волохокрильців та ін. груп) і амфібій та біоіндикація водних екосистем Ужанського національного природного парку» спільно з іншими фахівцями) ) березень-вересень фото, звіт, публікація
9. Проведення зимових та літніх обліків рукокрилих лютий-березень база даних, звіт, фото
10. Розроблення програми досліджень «Флористичні, фауністичні та геоморфологічні зміни ділянки бобрового поселення в гірських умовах Ужанського НПП»(спільно з іншими фахівцями) ) лютий-березень програма
11. Проведення робіт по виконанню програми досліджень «Фітоценологічні, фауністичні та геоморфологічні зміни ділянки бобрового поселення в гірських умовах Ужанського НПП»(спільно з іншими фахівцями) березень 2016 р.- грудень 2020 р. фото, проміжні звіти, публікації
12. Проведення навчання з працівниками усіх ПНДВ  по дослідженню фауни постійно конспекти, презентації, фото
13. Розроблення науково-дослідної програми «Екологічна оцінка оселищ рідкісних і зникаючих видів тварин на території Ужанського НПП» квітень програма
14. Проведення робіт по виконанню програми«Екологічна оцінка оселищ рідкісних і зникаючих видів тварин на території Ужанського НПП» 2016-2019

роки

фото, проміжні звіти;

публікації

15. Проведення моніторингу місць літніх і зимових сховищ рукокрилих круглий рік база даних, фото
16. Проведення маршрутних, експедиційних досліджень хребетних і безхребетних тварин на всій території парку круглий рік база даних, фото, зібраний біологічний матеріал
17. Моніторинг виявлених оселищ раритетних видів тварин та дослідження нових місць їх знахідок круглий рік фото, картосхеми, звіт
18. Участь у наукових конференціях, семінарах, тренінгах, наукова співпраця з науковими інститутами України, міжнародними науковими організаціями постійно доповіді, презентації, публікації
19. Проведення робота по підготовці і проведенню на території Ужанського НПП XVI Міжнародної конференції «Ужгородські ентомологічні читання – 2016» березень-вересень конференція;

матеріали конференції;

фото

20. Сприяння і безпосередня участь у літніх практиках студентів червень-серпень звіти, фото
21. Поповнення колекцій постійно колекції
22. Робота в обласній  і науковій бібліотеці УЖНУ постійно картотека, література
23. Підготовка та написання статей і публікацій круглий рік публікації,

статті

24. Підготовка звітів по проведенню наукової роботи за поточний рік грудень звіти

Науковий співробітник
Коваль Н.П.